Buitenschoolse kinderopvang 't Kadeeken

Het initiatief buitenschoolse kinderopvang (IBO) 't Kadeeken werd in 1995 door het stadsbestuur van Ninove opgericht. Er worden kinderen van 2,5 tot 12 jaar buiten de schooluren opgevangen, namelijk: voor en na schooltijd, op woensdagnamiddag, tijdens de vakanties en op schoolvrije dagen.

Jaarlijks organiseert de kinderopvang:

 • Paaseierenraap
 • Dag van de kinderbegeleid(st)er
 • Opendeurdag

IBO 't Kadeeken is erkend en gesubsidieerd door Kind & Gezin en voldoet aan de wettelijke eisen.

Bekijk de foto's van het gebouw.

Je kan ons ook volgen op facebook.

Openingsuren                                                                   kadeeken

 • Schooldagen: van 6.45 uur tot 9 uur en van 15 uur tot 19 uur
 • Woensdagnamiddag: van 12 uur tot 19 uur
 • Vakantie- en schoolvrije dagen: van 6.45 uur tot 19 uur

Het IBO is gesloten op de wettelijke en lokale feestdagen.

Inschrijven

Je moet verplicht vooraf een plaats reserveren en betalen voor de momenten/dagen waarop opvang voor je kind nodig is. Je kan pas reserveren nadat:

 • je je online geregistreerd hebt via https://ninove.ticketgang.eu/
 • je het elektronisch kinddossier volledig hebt ingevuld
 • je minimum € 20 hebt opgeladen in je online portefeuille
 • je langskwam voor een intakegesprek en de bijlagen (ondertekende schriftelijke overeenkomst, vignetten van de mutualiteit en bewijs gezinssamenstelling) hebt afgegeven in 't Kadeeken

Lukt het je niet om zelf een online dossier op te maken, dan kunnen de medewerkers van 't Kadeeken je hierbij helpen.

Tarieven

De ouderbijdrage wordt berekend volgens het besluit van 16 mei 2014 betreffende voorwaarden inzake erkenning en subsidiëring van intitiatieven voor buitenschoolse kinderopvang van de Vlaamse regering. De ouderbijdrage wordt jaarlijks op 01 januari geïndexeerd volgens de schommelingen van de consumptieprijzen.

Voor- en naschoolse opvang en woensdagnamiddag: € 0,90 per begonnen half uur

Vakanties en schoolvrije dagen:

 • € 3,50 (minder dan 3 uren)
 • € 5,50 (3 tot 6 uren)
 • € 10,50 (> 6 uren)

Boete bij laattijdig afhalen: € 10,50 per gezin, per begonnen half uur.

Bij opvang van meerdere kinderen uit hetzelfde gezin op dezelfde dag krijg je 25% korting.

Heb je een inkomen dat niet hoger is dan 1,4 keer het jaarbedrag van leefloon categorie 3 dan kan je schriftelijk via dit formulier een aanvraag indienen tot verkrijgen van een sociaal tarief. Het sociaal tarief bedraagt 50% van het normale tarief. Het college van burgemeester en schepenen neemt hierin een beslissing.

Als je toelaatbaar verklaard werd tot de collectieve schuldenregeling of een leefloon ontvangt, dan heb je automatisch recht op het sociaal tarief.

Kijk alle voorwaarden wat de tarieven betreft na in het retributiereglement.

Huishoudelijk reglement

In het huishoudelijk reglement kan je alles nalezen over het beleid, de prijzen, rechten als ouder,...

Het huishoudelijk reglement geldig vanaf 1 januari 2018.


Opmerkingen over de website

Heb je opmerkingen over onze website? Laat het ons weten.

Contact