Openbaarheid van bestuur

Elke overheid in Vlaanderen is verplicht haar burger zélf zo goed mogelijk te informeren (actieve openbaarheid). Anderzijds heeft elke burger het recht om bestuursdocumenten in te kijken (inzagerecht), er een kopie van te ontvangen en uitleg te krijgen (passieve openbaarheid). Het decreet van 26 maart 2004 over de openbaarheid van bestuur regelt het inzagerecht van de bevolking op onder andere het niveau van de gemeenten.

Actieve openbaarheid

De stad neemt zelf initiatieven om informatie te geven over haar beleid (inlichtingen over de werking en de structuur van de stad als bestuursorgaan via brochures, infobladen, verslagen van de gemeenteraad,...), regelgeving en dienstverlening. 

Passieve openbaarheid

Misschien wil je een document van een overheid inkijken, bijvoorbeeld de jaarverslagen, de beslissingen van de gemeenteraad, de begroting en de rekeningen, alle stedelijke reglementen en verordeningen,... Dat kan, want voor de overheden in Vlaanderen geldt dat in principe alle bestuursdocumenten openbaar zijn. Je kan ze inkijken, er meer uitleg over vragen of er (tegen betaling) een kopie van krijgen.

In principe zijn alle dossiers en alle gegevens van de gemeente openbaar. Slechts uitzonderlijk kan een vraag tot openbaarmaking worden geweigerd, bv. bij een onredelijke vraag (te veel opzoekwerk), een onduidelijke vraag, wanneer het bestuursdocument nog niet volledig is, wanneer de openbaarmaking afbreuk zou doen aan de bescherming van de persoonlijke levenssfeer,... Elke weigering moet gemotiveerd worden en gebaseerd zijn op wettelijke gronden.

Praktisch

Je doet je aanvraag schriftelijk per brief, per fax, per e-mail, of je overhandigt ze persoonlijk. In je aanvraag staat duidelijk

  • je naam en correspondentieadres
  • aangelegenheid waarover het gaat
  • indien mogelijk de bestuursdocumenten in kwestie
  • de vorm waarin de informatie bij voorkeur ter beschikking wordt gesteld.

Aanvragen om documenten in te kijken, afschrift en uitleg, richt je via het aanvraagformulier aan:

Het college van burgemeester en schepenen

T.a.v. dienst communicatie

Centrumlaan 100,  9400 Ninove

Kostprijs Inzage en uitleg zijn uiteraard gratis. Wie een afschrift vraagt van een bestuursdocument, betaalt volgens het retributiereglement.


Opmerkingen over de website

Heb je opmerkingen over onze website? Laat het ons weten.